• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

banner3

Indywidualne zbieranie głosów

Andrzej Jachowski włącz .

Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów może być przeprowadzane nad wszystkimi uchwałami, również w sprawach, które są przedmiotem obrad na obligatoryjnym corocznym zebraniu właścicieli lokali - orzekł lubelski Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt: I Aca 131/12

Przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają regulacji w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów, dlatego kwestia ta leży w gestii samej wspólnoty mieszkaniowej, dopuszczalne jest zarówno pozostawianie właścicielom kart do głosowania w skrzynkach pocztowych, jak również zbieranie podpisów pod treścią uchwał – wynika z wyroku Sąd Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I ACa 603/11. Odpowiedź jak „odebrać” głos, czyli w jaki sposób przyjąć te oświadczenia woli możemy znaleźć w art. 60 kodeksu cywilnego: „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).” Z drugiej strony wspólnota mieszkaniowa musi również złożyć oświadczenie woli, którego adresatem są właściciele lokali o tym, że takie głosowanie przeprowadza, tutaj również zastosowanie ma cytowany powyżej przepis.

ZMIANA SIEDZIBY

Zarząd EXTEND sp. z o.o.EXTEND sp. z o.o. włącz .

Zarząd EXTEND sp. z o.o. informuje że od dnia 31 sierpnia 2015 roku zostaje zmieniona siedziba spółki. Nowy adres: EXTEND sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 27/2 44-100 Gliwice.

Dotychczasowy adres w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 11 lok. 101 przestanie być aktualny z dniem 1 września 2015 roku.

Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji

Andrzej Jachowski włącz .

 

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania, wspomogą proces poprawy jakości życia na rewitalizowanych terenach.

Ustawa kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji – od planowania, przez realizację, po ocenę działań. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że zmiany w ich gminie kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. Istotnym elementem jest prowadzenie różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich zainteresowanych. Ich wyniki muszą być podawane do publicznej wiadomości.

Rada Ministrów przyjęła Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej. Rewitalizacja jest zadaniem szczególnym dla miast tych regionów. Rząd zaakceptował również aneksy do KT dla pięciu województw, w tym dla Śląska i Małopolski, które regulują zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów 2014-2020. Wskazano m.in. wkład budżetu państwa do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z funduszy europejskich) – dla woj. śląskiego ponad 65 mln euro, dla małopolskiego ok. 47,7 mln euro.

Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

 

Pięć lat rękojmi za wady budynku

Andrzej Jachowski włącz .

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Ponadto, do końca października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy deweloperskiej dodatkowych zapisów chroniących nabywcę nieruchomości mieszkaniowych.

Do tej pory uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia nieprawidłowości przez nabywcę w terminie 30 dni od ich zauważenia, co do zasady deweloper ma obowiązek usunąć je na własny koszt, chyba że nie powstały one z powodów istniejących w lokalu już przed sprzedażą. Przedłużenie okresu objętego uprawnieniami z tytułu rękojmi o 2 lata ma dodatkowo chronić konsumentów. „Wejście w życie nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, którzy oferują budynki dobrej jakości. Nowe przepisy podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym, tak by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze. Nie chodzi tylko o drobne usterki, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera, ale o konstrukcję budynku i ukryte wady, które mogą wpłynąć na komfort życia czy nawet bezpieczeństwo”, mówi Jakub Zagórski, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland. 

Na przepisy dotyczące rękojmi klient może powołać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy zaobserwuje wady przyczyniające się do zmniejszenia wartości i użyteczności domu (np. nierówne podłogi, uszkodzone instalacje, nieszczelne okna, zardzewiałe obróbki blacharskie). Deweloperowi można również zgłosić problemy związane np. z niekompletnością lokalu (brak drzwi, okien, instalacji uzgodnionych w umowie) czy brakiem określonych właściwości (w tym niezgodny z umową rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń, użycie innych materiałów niż określone w umowie itp.). „Przepisy chronią również dewelopera doprecyzowując, że chodzi tylko o wady, które zaistniały w chwili wydania lub zawarcia umowy sprzedaży”, dodaje Jakub Zagórski. Deweloper nie jest więc odpowiedzialny za błędy powstałe później, np. z winy firmy wykończeniowej. Przywileje z tytułu rękojmi dotyczą też części wspólnej nieruchomości. Mieszkańcy będą mieli 5 lat na zgłoszenie ewentualnych usterek, licząc od podpisania pierwszej umowy przenoszącej własność lokalu w danym obiekcie, czyli od dnia zawiązania wspólnoty mieszkaniowej. 

Z nowych przepisów będą mogły skorzystać tylko te osoby, które podpiszą umowę deweloperską lub przedwstępną już po 25 grudnia 2014 r. a także po tej dacie odbiorą mieszkanie od sprzedającego. 

Źródło: 24gazeta.pl

Ochrona danych osobowych, a ujawnianie dłużników.

Andrzej Jachowski włącz .

Czy na spotkaniu ze współwłaścicielami administrator może powiedzieć głośno o zaległościach na poczet zarządu? 
 
Powyższa kwestia była przedmiotem rozważań Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zgodnie ze stanowiskiem GIODO wspólnota mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje o zaległościach we wnoszeniu opłat swoich członków innym współwłaścicielom należącym do tej wspólnoty – a zatem poinformowanie przez administratora na zebraniu współwłaścicieli o zaległych płatnościach poszczególnych współwłaścicieli nie będzie stanowić naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. GIODO wskazuje, że do wspólnot mieszkaniowych mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie z art. 200 kc, każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Powyższe uprawnienie potwierdza art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali. Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Aby wspólnota mogła skorzystać z tego uprawnienia, jej członkowie powinni znać dane osobowe właściciela i wysokość jego zadłużenia wobec wspólnoty. Podsumowując, dopuszczalność udostępnienia członkom wspólnoty mieszkaniowej danych dotyczących zaległości we wnoszeniu opłat przez innych jej członków wynika z przepisów prawa, a tym samym znajduje oparcie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Źródło: administrator.pl

Samowolne wprowadzenie zasad parkowania.

Andrzej Jachowski włącz .

Często mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej zadają sobie pytanie: Czy jako właściciel mogę bez zgody Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej bądź innych Współwłaścicieli wymalować linie parkingowe dla mojego samochodu?
Odpowiedź jest bardzo prosta: Jeśli „podwórko” stanowi część nieruchomości wspólnej, to wówczas właściciel lokalu, działając samowolnie nie ma prawa ingerować w części wspólne nieruchomości np. poprzez czynności takie jak malowanie linii parkingowych. Art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowi, iż właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Przepis ten wskazuje na uprawnienia właściciela lokalu do korzystania z takich urządzeń jak klatki schodowe, windy, strychy, dachy, kominy, fundamenty, mury, podwórko ale – co wymaga podkreślenia – do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem. Nawet jeśli tzw. podwórko wykorzystywane jest w celach parkingowych, to współkorzystanie z tej części wspólnej z całą pewnością nie uprawnia właściciela do samowolnego wprowadzania zasad parkowania.
Zarząd wspólnoty powinien wezwać właściciela do zaniechania naruszenia oraz do przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie linii parkingowych. Gdyby wezwanie okazało się bezskuteczne, możliwe jest wówczas wytoczenie powództwa opartego na roszczeniu negatoryjnym z art. 222 §2 kodeksu cywilnego.
Źródło:http://zarzadcy.com.pl/