• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

banner3

Nowe zasady śmieciowe już obowiązują

Andrzej Jachowski włącz .

5 marca weszła w życie istotna nowelizacja ustawy z 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Daje ona większą elastyczność we wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców.
Nowe przepisy w szczególności umożliwiają gminie:
- na mocy uchwały rady gminy przejęcie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- finansowanie przez nią z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości w pojemniki, a także w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie,
- wybór różnych metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym obszarze - według innej metody); dotychczasowe przepisy pozwalały na wybór jednolitej metody dla całego obszaru gminy,
- przyznanie wójtowi,burmistrzowi, prezydentowi miasta, uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w ramach postępowania egzekucyjnego będzie mógł on stosować wszystkie środki egzekucyjne, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości); w przypadku przejęcia przez związek gminny zadań zapewniania utrzymania czystości i porządku, organem egzekucyjnym będzie zarząd związku międzygminnego,
- różnicowanie stawek opłat za odpady komunalne, przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe,
- składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej,
- wprowadzenie przez radę gminy, w drodze uchwały, poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia za inkaso,
- wskazanie, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „stanowią”, a nie jak dotychczas „mogą stanowić”, dochód związku międzygminnego, w przypadku przejęcia przez ten związek zadań gmin dotyczących zapewniania utrzymania czystości i porządku.
Ponadto zgodnie z treścią art. 2 nowelizacji, aby wprowadzić zmiany rada gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Uchwały podjęte przed nowelizacją zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, które wydane zostaną na podstawie nowych przepisów.
Źródło: www.administrator24.info

Słone kary za brak właściwych skrzynek pocztowych!

Andrzej Jachowski włącz .

Od 1 stycznia 2013 r. przestaniemy dostawać listy z metalowymi płytkami lub zeszytem. Poczta Polska nie będzie miała już wyłączności na przesyłki do 50 g i jej konkurenci nie będą musieli uciekać się do obciążania własnych przesyłek.
Tak stanowi nowe prawo pocztowe, liberalizujące rynek usług pocztowych, zgodnie z unijnymi dyrektywami, które właśnie weszło w życie od nowego roku (DzU z 29 grudnia 2012 r., poz. 1529). Wszystkie firmy zajmujące się usługami pocztowymi będą miały teraz równy dostęp do tego rynku. Aby prowadzić działalność wystarczy wpis do rejestru operatorów pocztowych w UKE (prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował rynek pocztowy). 
Nowa ustawa przypomniała zakurzony i zapomniany nieco problem wymiany oddawczych skrzynek pocztowych, zwanych też euroskrzynkami, o których mowa w uchylonej już ustawie Prawo pocztowe z 2003 r. (DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.). Nowe skrzynki umożliwiały wrzucanie przesyłek różnych operatorów. Stare skrzynki są własnością poczty, a nowe właścicieli budynku, głównie wspólnot, spółdzielni, gmin i właścicieli kamienic. Muszą za nie zapłacić. 
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości, w której wyodrębniono przynajmniej 3 lokale, ma obowiązek umieścić zestaw skrzynek w ogólnodostępnej części domu. Z kolei rozporządzenie ministra infrastruktury (DzU z 2003 r. nr 177, poz. 1731) określa parametry techniczne skrzynek, także wysokość ich wieszania, kwestie dostępu dla listonosza). Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, inni właściciele budynków mieszkalnych na wymianę skrzynek dostali 5 lat, do 24 sierpnia 2008 r. 
Z danych Poczty Polskiej wynika, że w latach 2003-2008 wymieniono w kraju ok. 70 proc. skrzynek, a do dnia dzisiejszego 92 proc. (dane UKE). Stara ustawa nie przewidywała żadnych sankcji za pozostawienie starych skrzynek, które blokowały dostęp do nich niepublicznym operatorom. 
Nowe prawo pocztowe także zobowiązuje właścicieli do instalacji oddawczych skrzynek pocztowych. Doprecyzowano jedynie, że obowiązek ten dotyczy właścicieli/współwłaścicieli (art.40): -nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, -budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 
Oznacza to, że w budynku jednorodzinnym skrzynkę należy umieścić przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej część nieruchomości oraz w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu skrzynek oddawczych, zgodnie z liczbą samodzielnych mieszkań lub lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. 
Ustawa przewiduje, że zostanie wydane rozporządzenie określające wymagania, jakim mają odpowiadać skrzynki oraz warunki dostępu do nich dla operatorów pocztowych. Komisja Europejska zwróciła Polsce uwagę na konieczność wprowadzenia sankcji, zapewniających skuteczność realizacji przepisów.
Art. 127 ustawy określa wysokość kary od 50 do 10 000 zł, którą będzie nakładać przez prezesa UKE. Wysokość nakładanej kary będzie uzależniona od stopnia szkodliwości czynu. Kara pieniężna grozi za niezainstalowanie właściwych skrzynek lub ich zainstalowanie, ale niezgodne z przepisami. Kary dotyczą również powyższego obowiązku nałożonego w uchylonej ustawie z 2003 r. 
Skrzynki muszą być nie tylko wymienione na tzw. euroskrzynki, ale muszą także gwarantować dostęp dla innych, poza operatorem publicznym, operatorów.
Źródło: administrator24.info