• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

Naprawa skrzynki na listy!

Andrzej Jachowski włącz .

Kto ponosi koszty naprawy zepsutego zamka w skrzynce na listy? Administrator, czy właściciel lokalu?
Odpowiedź w tym przypadku jest bardzo prosta. Koszty naprawy zepsutego zamka w skrzynce ponosi właściciel lokalu.
Skrzynki odbiorcze nie są częścią nieruchomości wspólnej. Służą one poszczególnym właścicielom. Zgodnie zaś z przepisem art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe: właściciel lub współwłaściciele budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. Z kolei w myśl ust. 2 pkt. 2 tego przepisu obowiązek ten realizowany jest w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. 
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż owe zbiorcze skrzynki pocztowe nie są częścią wspólną nieruchomości, lecz zestawem skrzynek oddawczych, które służą poszczególnym właścicielom lokali.