• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

Kto płaci za popsuty zamek w skrzynce na listy?

Andrzej Jachowski włącz .

Czy koszt wymiany zamka w skrzynce można pokryć z funduszu remontowego? 
Nie nie można, ponieważ skrzynka nie jest częścią nieruchomości wspólnej. 
Służą one poszczególnym właścicielom. Zgodnie z przepisem art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe: właściciel lub współwłaściciele budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 
Z kolei w myśl ust. 2 pkt. 2 tego przepisu obowiązek ten realizowany jest w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
W takim stanie rzeczy każdy z właścicieli lokalu jest zobowiązany do naprawy skrzynki, która uległa zniszczeniu lub w której popsuł się zamek.