• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

Kto płaci za remont przewodów kominowych?

Andrzej Jachowski włącz .

Nie do końca wiadomo czy przewody kominowe stanowią własność właściciela lokalu czy część nieruchomości wspólnej. W starszych obiektach te elementy nieruchomości zwykle wymagają pilnych remontów, ponieważ są nieszczelne, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Wątpliwości budzi kto odpowiada za stan przewodów – właściciel lokalu czy wspólnota mieszkaniowa. Wśród zarządzających zdania na temat są podzielone, można się spotkać z opinią, że w takim wypadku wszelkie koszty winien ponieść właściciel lokalu ponieważ przewód wyłącznie jemu służy, a stosownie do brzmienia art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali : „Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ”.
Często wspólnoty mieszkaniowe usiłują wymóc na właścicielu remont we własnym zakresie, na tym tle powstają konflikty i sprawy ostatecznie trafiają na wokandę sądową.
Okazuje się jednak, że w orzecznictwie, które co wymaga podkreślenia, jest jak dotąd jednolite, reprezentowany jest pogląd odmienny od przedstawionego powyżej – przyjmuje się, iż przewody kominowe są częścią nieruchomości wspólnej.
I tak można przywołać wyrok Sądu Okręgowego z dnia 19 lutego 2013 roku, sygn. akt: I C 1466/11, w uzasadnieniu którego Sąd ten wyraził pogląd, że koszty koniecznego remontu przewodów kominowych należy zaliczyć do wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, ponieważ przewody kominowe stanowią wspólną część budynku. Za niedopuszczalne uznał obciążanie kosztami remontu tych przewodów wyłącznie właściciela lokalu, ponieważ stoi to w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, który nakazuje rozliczanie tego rodzaju kosztów proporcjonalnie na wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej.
Również podobne zapatrywanie wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2013 roku (sygn. akt: I Aca 736/12), co znajduje wyraz w uzasadnieniu tego orzeczenia. „Wentylacja grawitacyjna jest częścią nieruchomości wspólnej podobnie jak ciągi centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjne itp.”
Źródło: www.zarzadca.pl Warszawski Sąd Apelacyjny taką wykładnię przedstawił także w wyroku z dnia 26 października 2012 roku, sygn. akt: I Aca 1038/12 uznając, że kominy wraz ze znajdującymi się w nich kanałami stanowią część nieruchomości wspólnej, zatem koszty ich remontu obciążają wszystkich członków wspólnoty.