• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

Ochrona danych osobowych, a ujawnianie dłużników.

Andrzej Jachowski włącz .

Czy na spotkaniu ze współwłaścicielami administrator może powiedzieć głośno o zaległościach na poczet zarządu? 
 
Powyższa kwestia była przedmiotem rozważań Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zgodnie ze stanowiskiem GIODO wspólnota mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje o zaległościach we wnoszeniu opłat swoich członków innym współwłaścicielom należącym do tej wspólnoty – a zatem poinformowanie przez administratora na zebraniu współwłaścicieli o zaległych płatnościach poszczególnych współwłaścicieli nie będzie stanowić naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. GIODO wskazuje, że do wspólnot mieszkaniowych mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie z art. 200 kc, każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Powyższe uprawnienie potwierdza art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali. Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Aby wspólnota mogła skorzystać z tego uprawnienia, jej członkowie powinni znać dane osobowe właściciela i wysokość jego zadłużenia wobec wspólnoty. Podsumowując, dopuszczalność udostępnienia członkom wspólnoty mieszkaniowej danych dotyczących zaległości we wnoszeniu opłat przez innych jej członków wynika z przepisów prawa, a tym samym znajduje oparcie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Źródło: administrator.pl