OBSŁUGA FINANSOWA

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z uchwałą wspólnoty

Ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej

Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach

Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie

Udzielanie informacji księgowych właścicielom lokali